Info Aanvraag

Brandrisicoanalysei. Volgens K.B. 28 maart 2014.
ii. Risicoanalyse Brand = verplichting werkgever.
iii. Werkwijze:.

1. Inventarisatie:

a. Brand- & explosierisico’s & mogelijke impact
b. Gebouwen, bedrijfsprocessen, installaties & aanwezige personen
c. Brandveiligheidsinstallaties & Interventiemiddelen
d. Organisatorisch Preventiebeleid

2. Identificatie Technische & Organisatorische Preventiemaatregelen

iv. Resultaat = rapport

1. Analyserapport met bovenstaande inventarisatie & preventiemaatregelen
2. Kwantificatie & Scoring Risico’s (zonder & met maatregelen)
3. Mogelijke Brandscenario’s & Impact

v. Doel:

1. Brand voorkomen
2. Veilige & snelle evacuatie
3. Brand vlug & efficiënt bestrijden
4. Gevolgen brand beperken
5. Tussenkomst hulpdiensten vergemakkelijken

vi. Andere Elementen = Brandpreventiedossier:

1. Risicoanalyse Brand = onderdeel Brandpreventiedossier
2. Brandbestrijdingsdienst Organisatie
3. Intern Noodplan = Procedures:

a. Taken Brandbestrijdingsdienst:
b. Evacuatie personen
c. Evacuatieoefeningen & Evaluaties
d. Gebruik beschermingsmiddelen tegen brand
e. Info & Opleiding Werknemers

4. Evacuatieplannen:

a. Indeling & Bestemming lokalen, situering compartimentsgrenzen,
b. Locatie lokalen verhoogd brandgevaar
c. Uitgangen, nooduitgangen, tracés evacuatiewegen & verzamelplaats(en)
d. Eerste Interventiemiddelen lokaliseren

5. Interventiedossier:

a. Informatie voor efficiënte interventie hulpdiensten
b. Evacuatieplan, toegangen, risico-lokalen, ….
c. Plan beschermingsmiddelen tegen brand, locatie branddetectiecentrale, ...
d. Locatie elektrische installaties, afsluiters fluïda, ventilatiesystemen,..
e. Toetsing eisen / vragen openbare hulpdiensten, …

6. Evaluaties Evacuatieoefeningen
7. Data controles & onderhoud beschermingsmiddelen tegen brand, gas, HVAC & elektrische installaties
8. Afwijkingen verleend op basis van Art. 52 v/h A.R.A.B.
9. Adviezen preventieadviseur, C.P.B.W., hulpdiensten, …